อย่าลืมชำระภาษีกันเยอะ ๆ นะ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเรา


มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 18 มิถุนายน 2561

บริการออนไลน์

 

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน  

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                1.1  การคมนาคมขนส่ง

                                1.1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ มีเส้นทางการคมนาคมที่ยังห่างไกล เส้นทางที่คมนาคมส่วนใหญ่ยังเป็นถนนดินลงหินคลุก  ทำให้การสัญจรไปมาระหว่างเขตอำเภอไปในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่เกิดความลำบากอยู่บ้าง   แต่เราสามารถใช้เส้นทางการคมนาคมที่สะดวกที่สุดก็คือทางรถยนต์    ซึ่งระยะทางจากตำบลประดู่ห่างจากตัวอำเภอสำโรงทาบประมาณ 10 กิโลเมตร  โดยสามารถแยกสภาพถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่  ได้ดังนี้

 ที่มา       :  โครงการจัดทำระบบข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น

          1.2  การไฟฟ้า  สภาพการไฟฟ้าของตำบลประดู่  ปี    .. 2553 - 2555   มีผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน      หลังคาเรือน    เท่ากับ         ของหลังคาเรือน   ซึ่งรายละเอียดดังนี้

 

 

™ ที่มา  :  โครงการจัดทำข้อมูลสถิติระดับตำบล

 

                1.3  การประปา   ตำบลประดู่มีกิจการประปาหมู่บ้านในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลประดู่    จำนวน   4   แห่ง 10 หมู่บ้าน  แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน เนื่องจากบางครัวเรือนยังไม่ดำเนินการต่อมิเตอร์หรือท่อ พีวีซี เพื่อใช้น้ำประปา แต่ในปี 2553 คาดว่าจะดำเนินการต่อระบบประปาให้สามารถใช้ได้ทุกครัวเรือน   โดยสรุปจำนวนหมู่บ้านและครัวเรือนที่มีประปาใช้ ได้ดังนี้

 

™ ที่มา  :  โครงการจัดทำข้อมูลสถิติระดับตำบล

 

                1.4  การโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่  ยังไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควร

เพราะยังอยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอ  อีกทั้งระบบคู่สายโทรศัพท์ไม่มี ทำให้ยากต่อการติดตั้งโทรศัพท์บ้าน แต่จะ

แต่จะมีโทรศัพท์สาธารณะที่เข้ามาติดตั้งกระจายอยู่ทั่วไปตามหมู่บ้านเพื่อบริการให้ความสะดวกแก่ราษฎรหรือ

หรือผู้ที่สัญจรไปมา  แต่ก็ใช้การได้ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ เพราะโทรศัพท์บางจุดใช้งานไม่ได้   ทำให้ราษฎร

ในเขตพื้นที่หันมาใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือกันโดยส่วนใหญ่ เพราะสะดวกในการติดต่อเรื่อง

ต่างๆที่จำเป็น  โดยแยกแต่ละประเภทดังนี้

                ²  โทรศัพท์บ้าน  มีใช้                   -     ครัวเรือน

                ²  โทรศัพท์เคลื่อนที่           มีใช้                623  ครัวเรือน

                ²  โทรศัพท์สาธารณะ         มีจำนวน            5  แห่ง

                1.5  หอกระจายข่าวในพื้นที่  องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบจำนวน  10

หมู่บ้าน และได้ติดตั้งหอกระจายข่าวไว้ตามจุดต่างๆในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน รวมจำนวน 13 จุดเพื่อแจ้งข่าวสาร

ต่างๆ ตลอดจนข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลและข่าวสารที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น

มาขอรับบริการประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรมต่างๆ  ที่ต้องการให้ราษฎรทราบ  และเข้ามามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมนั้น

1.6  แหล่งน้ำสาธารณะและแหล่งน้ำอื่นๆ  สามารถแยกได้ดังนี้

1.6.1  แหล่งน้ำสาธารณะ  แยกประเภทได้ดังนี้

1.6.2  แหล่งน้ำสาธารณะประเภทผิวดิน    แหล่งน้ำสาธารณะประเภทผิวดินในเขตองค์การ

บริหารส่วนตำบลประดู่  จะมีลำห้วยทับทันที่น้ำไหลผ่านตลอด  โดยเป็นลำห้วยที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลประดู่

อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ และอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ   โดยแหล่งน้ำประเภทผิวดินมี หมู่บ้านที่แหล่งน้ำไหลผ่าน โดยสามารถแยกได้ดังนี้

                              1.6.3  แหล่งน้ำเพื่อบริการสาธารณะ เป็นแหล่งน้ำที่จัดไว้ให้ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ และราษฎรที่สัญจรไปมาได้ใช้ทุกฤดูกาลและในคราวที่จำเป็น โดยสามารถแยกได้ดังนี้

 

ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.158.15.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 511,683

ระบบประปาของ อบต. เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องแก้ไข


 
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่
50 หมู่ 8 ตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
Tel : 081-2661590  Fax : -
Email : pradu2009@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.