อย่าลืมชำระภาษีกันเยอะ ๆ นะ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเรา


มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 18 มิถุนายน 2561

บริการออนไลน์

 

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านเศรษฐกิจ
ด้านเศรษฐกิจ  

ด้านเศรษฐกิจ

                ราษฎรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่  คิดเป็นร้อยละ 80  มีอาชีพเกษตรกรรม  ได้แก่ การทำนา  ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากผลผลิตทางการเกษตร   ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  และการทำการเกษตรของราษฎรก็ยังต้องพึ่งน้ำจากปริมาณน้ำฝนจากธรรมชาติ   ทำให้ราษฎรมีรายได้เฉลี่ยต่อปีน้อยและแตกต่างกัน

                ผลผลิตที่ทำรายได้ให้ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่  นอกจากจะเป็นการทำนาแล้ว  ยังมีการผลิตด้านการพาณิชย์  (การค้าขาย) มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 15 และด้านอื่นๆ  มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.5

                  1.1  การเกษตรกรรม

                                ตำบลประดู่   พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำนา  คิดเป็นร้อยละ 98 ของพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด  นอกนั้นใช้ปลูกพืชต่างๆ  ได้แก่  ปลูกไม้ผล  พืชผักสวนครัวโดยเฉพาะพริกและหอมแดง  ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจรองจากการปลูกข้าว  และร้อยละ 10 จะเป็นการปลูกยางพารา  ปลูกยูคาลิปตัส 

          พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ     มีดังนี้

                                (1)   ข้าว   เป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่เพาะปลูกมากเป็นอันดับหนึ่งของตำบลประดู่  พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกมาก  คือ  ข้าวขาวหอมมะลิ  105   เป็นข้าวที่มีคุณภาพมีกลิ่นหอมปลูกกันมากในทุกหมู่บ้าน  นอกจากนี้มีข้าวหอมมะลิ  กข  15   มีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับข้าวขาวหอมมะลิ   105  แต่กลิ่นหอมน้อยกว่า   เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ  กข  15  ไว้เพื่อจำหน่ายแต่จะปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองไว้รับบริโภคเอง

                                (2) พริก เป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกหลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยว  สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นจำนวนมากและสามารถส่งไปจำหน่ายในตลาดอำเภอสำโรงทาบและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งได้มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวนพริกเพื่อไปจำหน่ายในราคาขายปลีกด้วย 

                1.2  การอุตสาหกรรม

                                อุตสาหกรรมที่สำคัญของตำบลประดู่  ที่มองเห็นและชัดเจนที่สุด  คือ  อุตสาหกรรมสีข้าว  ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  (สีข้าวได้น้อยกว่าวันละ  5  เกวียน )  เป็นลักษณะการสีข้าวไว้เพื่อการบริโภคในครัวเรือนหรือไว้บริการสีข้าวเพื่อแลกเปลี่ยนกับวัตถุดิบที่เกิดจากการสีข้าว  เช่น  แกลบ,  รำ เป็นต้น  ซึ่ง

สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้พอสมควร  เพราะว่าวัตถุดิบที่เกิดจากการสีข้าวสามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้ของโรงสีข้าวนั้นเอง  จำนวนโรงสีข้าวในตำบลประดู่แยกเป็นรายหมู่บ้านได้ดังนี้ 

                                °  หมู่ที่  1    บ้านดู่หัวนา    จำนวน       5           แห่ง

                                °  หมู่ที่  2    บ้านโคก          จำนวน       1           แห่ง

                                °  หมู่ที่  3    บ้านขนวน      จำนวน       1           แห่ง

                                °  หมู่ที่  4    บ้านนาเทิง      จำนวน       1           แห่ง

                                °  หมู่ที่  5    บ้านเปือย        จำนวน       1           แห่ง

                                °  หมู่ที่  6    บ้านพอก         จำนวน       2           แห่ง

                                °  หมู่ที่  7    บ้านหนองพญา              จำนวน       1           แห่ง

                                °  หมู่ที่  8    บ้านศรีราชา    จำนวน       1           แห่ง

                                °  หมู่ที่  9    บ้านห้วยทุ่ง    จำนวน       1           แห่ง

                                °  หมู่ที่  10   บ้านโนนสำราญ            จำนวน       1           แห่ง

 

™ ที่มา       :  โครงการจัดทำระบบข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น

                1.3  ด้านแรงงาน

                                อาชีพหลักที่สำคัญของราษฎรในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะทำนาและรองลงมาคือการเลี้ยงสัตว์และนอกจากนั้นจะกระจัดกระจายกันออกไปประกอบอาชีพอื่น โดยสามารถแยกได้ดังนี้

 

 

 

™ ที่มา       :  โครงการจัดทำระบบข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น

                    1.4  ด้านการค้าและการบริการ     สามารถแยกได้ดังนี้

                                1.4.1 ด้านการค้า  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่  ราษฎรที่อาศัยอยู่ส่วนน้อยจะประกอบอาชีพค้าขาย  ร้านค้าที่ค้าขายจะเป็นประเภทขายของชำ และสินค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆ แต่ก็ไม่มากนัก  โดยสามารถแยกเป็นประเภทต่างๆ  ได้ดังนี้

รูป

™ ที่มา    :     โครงการจัดทำระบบข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น

 

            การปศุสัตว์

                                เกษตรกรในตำบลประดู่ส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์เกือบทุกครัวเรือน  สัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็นประเภท  โค  กระบือ  สุกร  เป็ด  ไก่และห่าน   การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในตำบลประดู่จะเป็นลักษณะของการเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม โดยการเลี้ยงสัตว์หลายๆ  ชนิดรวมกันในบริเวณบ้านหรือใต้ถุนบ้าน  ใช้แรงงานคนในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่   โดยสามารถแยกประเภทของสัตว์เลี้ยงได้ดังนี้                      

                                (1)  การเลี้ยง  โค  -  กระบือ    เกษตรกรเกือบทุกครัวเรือนมีการเลี้ยงกระบือไว้เพื่อนำมูลไว้ใส่ผลผลิตทางการเกษตร  ส่วนการเลี้ยงโคจะเป็นการเลี้ยงไว้เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริมของครอบครัว

                                (2)  การเลี้ยงเป็ด ไก่และห่าน เกษตรกรเกือบทุกครัวเรือนจะมีการเลี้ยงแบบอาชีพเสริมในครอบครัว  เพื่อเอาไว้บริโภคภายในครัวเรือนและจำหน่ายเป็นรายได้

                                (3)  การเลี้ยงสุกร   เกษตรกรทั่วไปไม่นิยมเลี้ยงสุกร  เนื่องจากราคาอาหารสุกรค่อนข้างสูงและจำหน่ายไม่ค่อยได้ราคาที่ลงทุน

 

ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.158.15.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 511,694

ระบบประปาของ อบต. เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องแก้ไข


 
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่
50 หมู่ 8 ตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
Tel : 081-2661590  Fax : -
Email : pradu2009@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.