อย่าลืมชำระภาษีกันเยอะ ๆ นะ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเรา


มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 18 มิถุนายน 2561

บริการออนไลน์

 

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     การเมือง - การบริหาร 

การเมือง - การบริหาร
การเมือง - การบริหาร  

ด้านการเมือง-การบริหาร

 

ระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ ประกอบด้วยองค์กรดังนี้

1.1  ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจากที่ราษฎรเลือกตั้งขึ้น มีจำนวน  20  คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ  4  ปี

1.2  ฝ่ายบริหาร หรือคณะผู้บริหาร  ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  1  คน  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  1 คน    มีอำนาจหน้าที่ควบคุม รับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหัวหน้า ในการแบ่งส่วนบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ ได้แบ่งส่วนการบริหารออกเป็นส่วนและงานต่างๆ  ดังต่อไปนี้

1.3  ข้อมูลเกี่ยวกับคณะผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่  

รายชื่อคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่

1.  นายทองแดง  กฤษวี             นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

2.  นายเจียบ  เลาเลิศ                รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

3.  นายใสย์  ต่างทอง                รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

4.  นายรุ้งไพร  หาญเสมอ        เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

รายชื่อประธานสภา/รองประธานสภา/เลขาสภา องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่

1. นายอุดมศักดิ์  ศรีกันหา         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

2. นายสมศักดิ์  สุขศรี          รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

3. นายนิวัติ  บุญมณี              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่

                                1. นายประสงค์  อินทร์หอม            สมาชิกสภา อบต.บ้านดู่หัวนา หมู่ที่ 1

                                2. นายปาน  พันพะม่า                    สมาชิกสภา อบต.บ้านโคก หมู่ที่ 2

                                3. นายบุญเทือง  หาญเสมอ           สมาชิกสภา อบต.บ้านขนวน หมู่ที่ 3                             

                                4. นางดน  เลาเลิศ                          สมาชิกสภา อบต.บ้านขนวน หมู่ที่ 3

                                5. นายศิริ  ต่างทอง                         สมาชิกสภา อบต.บ้านนาเทิง หมู่ที่ 4

                                6. นางสุพรรณ  นิลทัย                   สมาชิกสภา อบต.บ้านนาเทิง หมู่ที่ 4

                                7. นายจันทร์  สันทาลุนัย              สมาชิกสภา อบต.บ้านเปือย หมู่ที่ 5

                                8. นางอ่อน  ชัยภา                          สมาชิกสภา อบต.บ้านเปือย หมู่ที่ 5

                                9. นายคิด  สระทอง                        สมาชิกสภา อบต.บ้านพอก หมู่ที่ 6

                                10.นายบัญชา  แสนเลิศ                  สมาชิกสภา อบต.บ้านพอก หมู่ที่ 6

                               11.นางพุฒิ  นิลทัย                          สมาชิกสภา อบต.บ้านหนองพญา หมู่ที่ 7

                                12.นายประสิทธิ์  สวัสดี                  สมาชิกสภา อบต.บ้านศรีราชา หมู่ที่ 8

                                13.นายสมเพชร  ชาตรัก                  สมาชิกสภา อบต.บ้านศรีราชา หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 9

                                14.นายเมือง  หาญเสมอ                   สมาชิกสภา อบต.บ้านห้วยทุ่ง หมู่ที่ 9

                               15.นายแจ่น  แซ่ตั้ง                           สมาชิกสภา อบต.บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10

                                                 

ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.158.15.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 511,685

ระบบประปาของ อบต. เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องแก้ไข


 
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่
50 หมู่ 8 ตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
Tel : 081-2661590  Fax : -
Email : pradu2009@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.