อย่าลืมชำระภาษีกันเยอะ ๆ นะ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเรา


มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 18 มิถุนายน 2561

บริการออนไลน์

 

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน



  หน้าแรก     ด้านสังคม 

ด้านสังคม
ด้านสังคม  

ด้านสังคม

                ลักษณะโครงสร้างประชากร

                ตำบลประดู่  เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในอำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์  วิถีชีวิตของประชากรส่วนใหญ่จะผูกพันอยู่กับการเกษตร  ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี   และวัฒนธรรมของตำบลมีอยู่หลายหลาก  ภาษาพูดพื้นเมืองที่ประชากรใช้สื่อสารกันเป็นภาษาหลัก  คือภาษาส่วย (กูย)  รองลงมา  คือภาษาอีสาน

                1.1  ประชากร 

       ปัจจุบันราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่  อำเภอสำโรงทาบ จังหวัด

สุรินทร์  ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม    รองลงมาคือรับจ้าง  ค้าขาย    นิสิต/นักศึกษา  และผู้ใช้แรงงาน   เป็นต้น   ตามสถิติการทะเบียนราษฎร   ประจำปี   2552   จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่      มียอดรวมทั้งสิ้น   4,123   คน     แยกเป็นชาย  จำนวน     2,009       คน     หญิง  จำนวน    2,114    คน          มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น    706  ครัวเรือน   สามารถจำแนกได้ดังนี้

™ ที่มา  :    โครงการจัดทำระบบข้อมูลสถิติระดับตำบล

 

1.2  การศึกษา    ศาสนา      ประเพณี     วัฒนรรม

                          1.2.1   การศึกษา

                         ตำบลประดู่มีสถานศึกษาทั้งหมด  10   แห่ง  แยกเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้

                         ê ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                จำนวน       1           แห่ง

                         ê ระดับประถมศึกษา                จำนวน        3          แห่ง

                         ê ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  1   แห่ง

                          ê ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน      จำนวน       1           แห่ง

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน   จำนวน  1    แห่ง  

                                เป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนที่เป็นสาขาย่อย  ขยายโอกาสมาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  มีที่ตั้งอยู่ที่บ้านหนองพญา  หมู่ที่ 7 ตำบลประดู่  มีจำนวนครู 1 คน   และจำนวนนักเรียนประมาณ  10  คน

                 1.3  การศาสนา

                                ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลประดู่จะนับถือศาสนาพุทธและที่ศาสนสถานประจำ

ตำบลประดู่  แยกเป็นประเภทได้เป็นดังนี้

                                                (1)   ประเภทวัด   มีอยู่     1     แห่ง

                                               ·   บ้านดู่หัวนา

                                (2)   สำนักสงฆ์     มีอยู่    4   แห่ง

                                               ·  บ้านศรีราชา          1   แห่ง

                                               ·  บ้านขนวน           2   แห่ง

                                               ·  บ้านนาเทิง           1   แห่ง

                      1.4  งานประเพณี

                                งานประเพณีของตำบลประดู่ ที่รู้จักกันทั่วไป  คือ   งานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี  ซึ่งกำหนดจัดงานในช่วงเดือน  พฤษภาคม - มิถุนายนของทุกปี   แต่เป็นลักษณะของการจัดงานแต่ละหมู่บ้านแยกกันจัด ไม่เป็นการรวมกันจัดเป็นงานเดียว   การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีของตำบลประดู่จัดขึ้น เพื่อเชื่อว่าหากจัดงานบุญบั้งไฟแล้วจะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลหรือเชื่อว่าการจุดบั้งไฟเป็นการขอฝนจากเทวดา เพื่อให้มีฝนในการทำนา

                 1.5  ศิลปะและวัฒนธรรม

                                วัฒนธรรมส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่  จะมีความเชื่อเรื่องภูตผีปีศาจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์  เวทย์มนต์คาถา  และนับถือโชคลาง  มีจิตใจฝังอยู่ในขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม เช่นวัฒนธรรมการทำบุญข้าวจี่     สารทส่วย    สารทลาวและสารทไทย  รำแกนมอ   งานบุญเข้าพรรษา-ออกพรรษา  เป็นต้น

        2.  การสาธารณสุข

                                ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่   มีสถานบริการสาธารณสุข   ซึ่งบริการดูแลและตรวจสุขภาพของประชาชน  จำนวน  1  แห่ง    คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประดู่    ตั้งอยู่ที่ บ้านดู่หัวนา      หมู่ที่  1    ตำบลประดู่    โดยมีจำนวนบุคลากรในการดูแลและให้บริการตรวจรักษาสุขภาพประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่  จำนวน    3    คน        

                                ราษฎรที่มาขอรับบริการส่วนใหญ่จะเป็นโรคต่างๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่   อาหารเป็นพิษ ฯลฯ  โดยแยกเป็นข้อมูลสถานะสุขภาพและสรุปตารางสาเหตุของโรคต่างๆ ได้ดังนี้

 

                                ข้อมูลสถานะสุขภาพ

                                1. เกิดมีชีพ              44            คน

                                2. ตาย                      11            คน

                                3. อัตราการเกิด/พันประชากร 11.33

                                4. อัตราการตาย/พันประชากร 2.83

3.  การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

                                องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่มีการจัดสวัสดิการแก่ประชากรภายในตำบล และให้การดูแลสงเคราะห์ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  ประกอบด้วย 

                                1.  กองทุนเงินทดแทน

                                      -  ผู้ประกันตนที่เป็นพนักงานจ้าง    จำนวน       23         คน

                                2.  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                  จำนวน   388           คน

                                3.  เบี้ยยังชีพคนพิการ                 จำนวน     49           คน

                                4.  ผู้ป่วยเอดส์                จำนวน       1           คน          

                                5.  งานสงเคราะห์และจัดสวัสดิการผู้ประสบภัย

                                  -  จัดหาวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ   จำนวน   10  หมู่บ้าน

                                6.  สนับสนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎร            จำนวน  10  แห่ง

 

ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.158.15.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 511,684

ระบบประปาของ อบต. เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องแก้ไข


 
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่
50 หมู่ 8 ตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
Tel : 081-2661590  Fax : -
Email : pradu2009@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.