กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ติดต่อหน่วยงาน
 โครงสร้างส่วนราชการ
 อำนาจหน้าที่อบต.
 อำนาจหน้าที่สำนักงานปลัด
 อำนาจหน้าที่กองคลัง
 ITA
 
 แผนพัฒนาสี่ปี
 แผนการดำเนินงาน
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แบบฟอร์มหนังสือราชการ
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4406-9785 Gmail. padauk2565@gmail.com  
 
สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่

ประวัติ

               ตำบลประดู่ เดิมบ้านดู่หัวนาในขณะนั้นขึ้นตรวงกับตำบลศรีสุข โดยมีนายวิจิตร  จึงพัฒนา เป็นกำนันในสมัยนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2531 ได้มีการเปลี่ยนแปลงแบ่งเขตการปกครองแยกจากตำบลศรีสุขมาเป็นตำบลประดู่  

ซึ่งมีจำนวน 10 หมู่บ้าน โดยมี นายวิจิตร  จึงพัฒนา เป็นกำนันคนแรกของตำบลประดู่ คนต่อมานายบัญญัติ กฤษวี และนายริน เลาเลิศ เป็นกำนันคนปัจจุบัน(2564)

               องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ได้รับการยกฐานะจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่  30 มกราคม 2539 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 มีนาคม 2539 โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

ที่ตั้ง

             องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่  ตั้งอยู่เลขที่ 50 หมู่ที่ 8 บ้านศรีราชา ตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอสำโรงทาบเป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดสุรินทร์ เป็นระยะทาง 65 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง 493 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภออื่นๆ ดังนี้

ทิศเหนือ                  ติดด่อกับตำบลละโน อำเภอสำโรงทาบ   จังหวัดสุรินทร์

ทิศได้                       ติดต่อกับตำบหนองมไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันออก             ติดต่อกับอำเภอห้วยทับทัน    จังหวัดศรีสะเกษ

ทิศตะวันตก               ติดต่อกับตำบลครีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

 
องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ( โทร. 0-4406-9785 ) สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.